SV-20007_Flipbook

SE-20007 MÄTDONSKATALOG 2022 - 2024

Mitutoyo har varit aktivt i Sverige sedan början av 1960-talet och har sedan 1 9 8 1 s i t t h u v u d k o n t o r f ö r S v e r i g e , o c h d e n f i n s k a v e r k s a m h e t e n , i Upplands Väsby s t rax nor r om Stockholm t i l l sammans med yt ter l igare t re Solut ion Centers i Al ingsås och Vär namo samt i Pirkkala strax utanför Tammerfors, Finland. Närmare 40 medarbetare arbetar för våra kunder i utveckl ing, service, försäl jning och administration. V i d huvudkon t o re t i Upp l and s Vä s by f i nn s egen s e r v i c e ve r k s t ad , u t b i l dningslokaler, permanent utstäl lning samt ackrediterat kal ibreringslaboratorium. Förutom ut rus tn i ng för kont ro l l och ut värder i ng, omfat tar produktutbu- det även ett stort utbud av ti l lbehör och - som ytterl igare ett fokusområde - sofistikerad, högpresterande mjukvara för koordinatmätmaskiner, visionmätsystem och formmätning. H u v u d k o n t o r e t f ö r M i t u t o y o E u r o p e G m b H i N e u s s , Ty s k l a n d i n r y m - mer bland mycket annat även M³ Solutions Europe Division sedan 2004. Fö r ko r t n i ngen M³ u t t yd s ”Mcube” och s t å r f ö r Mi t u t oyo Mea s u remen t M e t ro l o g y o c h ä r e t t b e g re p p f ö r s ä r s k i l d a m ä t l ö s n i n g a r s o m u t v e c kl at s av Mi tutoyo för at t t i l lgodose sär sk i lda behov hos s ina kunder över hela spektrat av längd- , form- och ytmätteknik. Mi tutoyo Europe GmbH erbjuder provmätningar i ett 400 m² stort M³ Solution Center Europe för att visa al la tänkbara möj l igheter. I centret presenteras också perifera syst em , s å s om f i x t u re r, l a d d n i n g s o c h k l i ma t s t y r n i n g s y s t em f r å n M i t u t o y o s dotterbolag KOMEG som komplement ti l l mätutrustningen. Utbudet av produkter som erbjuds av Mitutoyo i Sverige är indelad i åtta grupper: Nära till kunden och ett brett sortiment

Mätspetsar Fixturer Manuel l Vision CNC Vision Automatisk CMM detal jprogramsgenerering CRYSTA-Apex V MACH Ko-ga-me HM-210 SJ-410 MF Mikroskop CS-3300 Roundtracer Extreme Ny serie mätur Horisontel l Vippindikator QM Height ABSOLUTE AOS Skjutmått IP67 Höjdpunkter 3

Innehållsförteckning Programvara för kvalitetsstyrning, Digimatic miniprocessor, Signalkabel, Trådlös dataöverföring, etc. Höjdmätare, tillbehör till höjdmätare, Höjdmätare med dataprocessor Datahantering Höjdmätare Mikrometrar ABSOLUTE Digimatic mätur, Mätur, Tillbehör till mätur, vippindikatoreretc. Mätur Digimatic mikrometrar och mekaniska Mikrometrar, tillbehör, mikrometerhuvuden, tillbehör till huvuden 14 - 35 219 - 231 232 - 293 36- 128 Skjutmått Height Master Check Master Kalibreringsverktyg Utrustning för kalibrering Djupmått Djupmått Invändig mikrometer Hålindikatorer Tillbehör till invändiga mätdon Stativ, Provbänkar, Skruvstycken, V-block, Planskivor, Vinkelmätare, Vattenpass, Vinklar, Linjaler, Passare Stålpassbitar i sats, Lösa passbitar i stål, CERA passbitar i sats, Lösa CERA passbitar, etc ABSOLUTE Digimatic skjutmått Analogt skjutmått Skjutmått i specialutförande, Tillbehör Passbitar Invändiga mätdon Kringutrustning och övrigt 313 - 327 129 - 166 294 - 312 328 - 351 167- 204 205 - 218 4

Sensorsystem och Lasermikrometrar Inbyggnadsskalor och linjära skalor Linjära givare Räknare och digitaldisplayer, Motoriserat, höggnoggrant instrument med lågt mättryck LITEMATIC Inbyggnadsskalor Linjära skalor NC-skalor, 2D-avkodare för bildkorrelation Programvara för koordinatmätmaskiner, Mobila 3D system och manuella koordinatmätmaskiner, Små och medelstora koordinatmätmaskiner, Stora koordinatmätmaskiner, etc. Koordinatmätmaskiner Visionmätsystem Manuella 2D Vision mätsystem, Quick Image, Manuella och CNC Visionmätsystem, Quick Scope, etc. 352- 377 378- 400 539 - 572 573 - 593 Belysningsenheter Luppar, Stereomikroskop, Mätmikroskop etc. Optisk mätning För bättre kommunikation med våra kunder Formmätning Hårdhetsprovning Index Ytjämnhetsmätare, SurftestKonturmätinstrument Contracer, Kombinerat ytjämnhet och kontur, etc. Mitutoyos inhemska nätverk Mitutoyos utländska nätverk M 3 Solution Centers3 Solution Centers Hårdhetsprovare INDEX 401 - 450 451- 511 512- 538 594 - 597 598 - 605 5

*1 Length and Temperature *2 Length and Hardness No mark is only length AIST: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology NMIJ: National Metrology Institute of Japan JCSS: Japan Calibration Service System NITE: National Institute of Technology and Evaluation IAJapan: International Accreditation Japan A STAR: Agency for Science, Technology and Research SAC: Singapore Accreditation Council NML: National Measurement Laboratory TAF: Taiwan Accreditation Foundation NML-SIRIM: National Metrology Laboratory, Standards and Industrial Research Institute of Malaysia STANDARDS: MALAYSIA Department of Standards Malaysia NIST: National Institute of Standards and Technology A2LA: American Association for Laboratory Accreditation NRC-INMS: National Research Council of Canada-Institute for National Measurement Standards CLAS: Calibration Laboratory Assessment Service SCC: Standards Council of Canada CENAM: Centro Nacional de Metrologi´a EMA: Entidad Mexicana de Acreditacio´n, a.c. UKAS: United Kingdom Accreditation Service NMi: Nederlands Meetinstituut RvA: Raad voor Accreditatie PTB: Physikalisch-Technische Bundesanstalt DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH METAS: The Swiss Federal Office of Metrology and Accreditation SAS: Swiss Accreditation Service IMGC: Istituto di Metrologia “ GUSTAVO COLONNETTI ” ACCREDIA: L’NTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO SP: Swedish National Testing and Research Institute SWEDAC: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia Normalizacao e Qualidade Industrial RBC: Rede Brasileira de Calibracao INTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial OAA: Organismo Argentino de Acreditaci NPL: National Physical Laboratory NABL: National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (ILAC): International Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC): Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (EA): European Accreditation Cooperation (MRA): Mutual Recognition Arrangement #: Accreditation No. NMIJ/ AIST IAJapan/NITE JCSS Mitutoyo Malaysia *2 No.SAMM152 Mitutoyo Taiwan *2 No.0336 Mitutoyo South Asia *2 No.C-0349 APLAC <MRA> SAC STANDARDS MALAYSIA TAF NABL ILAC <MRA> A STAR NML-SIRIM NML NPLI Japan Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam Malaysia India Taiwan Mitutoyo Miyazaki Plant No.0030 Mitutoyo Hiroshima Cal.Center *2 No.0109 Mitutoyo Kawasaki Cal.Center (Force) No.0086 Mitutoyo Techno Service Business Division No.0186 Mitutoyo Asia Pacific *2 No.LA-1996-0102-C Mitutoyo Thailand *2 No.LA-1996-0102-C-2 Mitutoyo Indonesia *2 No.LA-1996-0102-C-1 Mitutoyo Thailand (Cholburi Branch) *2 No.LA-1996-0102-C-2-1 Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal.Center No.0031 Mitutoyo Vietnam No.LA-1996-0102-C-5 NPLI: National Physical Laboratory of India Mitutoyo Vietnam (Ho Chi Minh City Branch) No.LA-1996-0102-C-4 Natural metrology insitute Accreditation body Accredited calibration laboratory Erbjuder tillförlitlig spårbarhet världen över Kalibreringslaboratorier världen över Mitutoyo har ett system som möj l iggör omfattande stöd för kal ibrering av precisionsmätinstrument på den globala marknaden. För att erbjuda kal ibreringstjänster globalt har Mitutoyo kal ibreringslaboratorier som har erhål l it ISO/IEC 17025-certifiering, som är en internationel l standard, från de ackrediterade organisationer i varje land där Mitutoyos verksamhet och dotterbolag finns, både i Japan och utomlands. 6

Mitutoyo South Asia *2 No.C-0349 Mitutoyo America (Elk Grove) *1 No.0750.01 Mitutoyo America Field Service *2 No.1643.01 Mitutoyo Canada *2 No.2003-05 Mitutoyo Mexicana (Length) No.D-45 Mitutoyo Mexicana (Hardness) No.DZA-10 Mitutoyo UK *2 No.0332 Mitutoyo Nederland No.K 086 Mitutoyo Messgeräte D-K-15096-01-00 Mitutoyo Schweiz SCS 074 Mitutoyo Italiana LAT N. 107 Mitutoyo Scandinavia No.1794 Mitutoyo Sul Americana *2 No.031 Mitutoyo Argentina No.LC 010 A2LA CLAS/ SCC EMA UKAS RvA DAkkS SAS ACCREDIA SWEDAC RBC OAA EA <MRA> NIST NPLI NRCINMS CENAM NPL VSL PTB METAS INRiM SP INMETRO INTI India Canada UK Germany Italy Brazil USA Mexico The Netherlands Switzerland Sweden Argentina 7

Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Calibration Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) 633nm Iodine Stabilized He-Ne Laser <Secondary Standard> National Metrology Institute of Japan / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST) The atomic clock synchronized to UTC and the optical frequency comb <National (Primary) Standard> Mitutoyo Miyazaki Plant (JCSS Accredited Cal.Lab. No.0030) 633nm Stabilized He-Ne Laser <Laboratory Reference Standard> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) Standard Gauge Block <Laboratory Reference Standard> Step Gage Gauge Block Ring Gage Dial Gage Tester Standard Scale Optical Flat/Parallel Optical Measuring Machine Vision Measuring Machine Form Measuring Machine Measuring Tool Precision Sensors Scale unit Thermometer Laser Length Measuring Machine Working Standard Measuring Instrument Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS Accredited Cal.Lab. No.0109) Standard Gauge Block/ Micrometer Standard/Step Gage <Laboratory Reference Standard> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Calibration Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) 633nm Stabilized He-Ne Laser JCSS Accredited Cal.Lab. Stabilized He-Ne Laser <Laboratory Reference Standard> NMIJ/AIST Temperature fixed points <National (Primary)Standard> JEMIC Temperature fixed point <National (Sub-Primary) Standard> JCSS Accredited Cal.Lab. Temperature fixed point/ Platinum resistance thermometer <Secondary Standard> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) Temperature fixed point (Triple point of water)/ Platinum resistance thermometer <Laboratory Reference Standard> Traceability of length Traceability of temperature Mitutoyo Techno Service Business Division (JCSS Accredited Cal.Lab. No.0186) Standard Gauge Block/Step Gage Coordinate Measuring Machine Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) Standard Gauge Block/ Micrometer Standard/Step Gage Note: This chart is a simplified representation of Mitutoyo's overall traceability system. Detailed traceability charts are published for each product. Erbjuder kalibreringstjänster på hög nivå världen över Baserat på högsta mätkapacitet efter samma nivå som nationella standarder Spårbarhetssystem Mitutoyo har ett spårbarhetssystem som möj l iggjorts genom en intern kal ibreringsorganisation certifierad enl igt den internationel la standarden ISO/IEC 17025. Dess längdstandarder är direkt relaterade ti l l nationel la standarder (atomur synkroniseras ti l l UTC och optisk frekvenskamsteknik) på högsta nivå. Nationel la standarder erkänns av CIPM och den certifierade kal ibreringsorganisationen erkänns av ILAC, så att upprättande och underhål l av spårbarhet för Mitutoyos produkter uppnås både i Japan och utomlands. Intyg från JCSS ackrediterat laboratorium (Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal ibration Center) 8

National Metrology Institute of Japan / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST) Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS Accredited Cal.Lab.No.0109) Rockwell Hardness Reference Blocks*1 <Secondary Standard> Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS Accredited Cal.Lab.No.0109) Hardness Reference Blocks*1 Mitutoyo Kawasaki Calibration Center (JCSS Accredited Cal.Lab.No.0086) Force-proving Instruments <Secondary Standard> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) 633nm Iodine Stabilized He-Ne Laser <Secondary Standard> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031) 633nm Stabilized He-Ne Laser Mitutoyo Miyazaki Plant (JCSS Accredited Cal.Lab. No.0030) 633nm Stabilized He-Ne Laser <Laboratory Reference Standard> Vibration Testing Machine / Vibrometer *1 The scope of JCSS accreditation is from 20HRC up to 65HRC in Rockwell Hardness Testing Machines and Hardness Reference Blocks. Note: This chart is a simplified representation of Mitutoyo's overall traceability system. Detailed traceability charts are published for each product. Reference Weights NIPPON KAIJI KYOKAI Japan Bearing Inspection Institute Force Measuring Machine Reference Indenters Indenters Balance Vibration Reference Device Electric standards National Institute of Information and Communications Technology Japan Electric Meters Inspection Corporation Japan Quality Assurance Organization ORIX Rentec Corporation Gauge Block / Step Gage Standard Scale Test Equipment Traceability of Test Equipment Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS Accredited Cal.Lab.No.0109) Standard Hardness Reference Machine*1 Testing Weights Vibration Testing Machine Vibro Meter Seismological Instruments Balancing Machine Hardness Testing Machine Piezoelectric /Servo Acceleration Pickup Överensstämmelse med CE-märkningg För att förbättra säkerheten har varje fabrik program för att uppfyl la maskin-, EMC- och lågspänningsdirektiven. Efterlevnaden av CEmärkningen är också ti l lfredsstäl lande. CE står för "Conformité Européenne". CE-märkningen visar att en produkt uppfyl ler väsentl iga krav ur relevant hälso-, säkerhets-och mi l jöskyddslagstiftning i Europa. Överensstämmelse med CE-märkning 9

Symbolförklaring ABSOLUTE Linear Encoder Mitutoyos teknologi har utvecklad den absoluta positionsmetoden (absolutmetoden). Med den här metoden behöver du inte nollställa systemet efter att du stängt av det och sedan slår på det igen. Den lägesinformation som registreras på skalan läses varje gång. Följande tre typer av absolutgivare finns: Elektrostatisk kapacitansmodell, elektromagnetisk induktionsmodell och en modell som kombinerar den elektrostatiska kapacitansen med optiska metoder. Dessa givare används brett i en mängd olika mätinstrument, som längdmätsystemet som kan generera mycket tillförlitliga mätdata. Fördelar: 1. Ingen felräkning uppstår även om du flyttar löparen el ler spindeln extremt snabbt. 2. Du behöver inte nol lstäl la systemet när du slår på det efter avstängning*1 3. Eftersom denna typ av givare kan köra med lägre effekt än den inkrementel la pulsgivaren, förlängs batteritiden ti l l cirka 3,5 år (kontinuerl ig drift på 20 000 timmar) vid normal användning*2 * 1: Om inte batteriet tas bort * 2: Gäl ler ABSOLUTE Digimatic skjutmått(Elektrostatisk kapacitansmodel l) Mätdon levereras med fabrikscertifikat Mitutoyo garanterar produktens höga kvalitet i egenskap av ledande tillverkare av precisionsmätdon och levererar dem med ett fabrikscertifikat som inkluderar information kring inspektionen. Allt för att kunderna ska kunna använda dem med tillförsikt.Mitutoyo kalibrerar också alla inköpta mätdon och utfärdar, mot en kostnad, ett kalibreringscertifikat som ger spårbarhet för den aktuella standarden. * Mer information om kontrol lsymbolen som visas ti l l vänster finns i varje produkts detal jerade information IP-koder Dessa koder anger graden av skydd som ett hölje ger för den elektriska funktionen hos en produkt mot inträngande främmande föremål, damm och vatten enligt IEC-standarder (IEC 60529: 2001) och JIS C 0920: 2003. [IEC: Internationella elektrotekniska kommissionen] *: Mer information om de testförhål landen som används för att utvärdera varje skyddsgrad finns i den ursprungl iga standarden. Första indikeringssiffran characteristic numeral Grader av skydd mot fasta främmande föremål Kortfattad beskrivning Definition 0 Oskyddad - 1 Skydd mot fasta främmande föremål med ø50 mm el ler större Ett objekt med ø50 mm ska inte kunna tränga igenom höl jet* 2 Skydd mot fasta främmande föremål med ø12,5 mm el ler större Ett objekt med ø12,5 mm ska inte kunna tränga igenom höl jet* 3 Skydd mot fasta främmande föremål med ø2,5 mm el ler större Ett objekt med ø2,5 mm ska inte kunna tränga igenom höl jet* 4 Skydd mot fasta främmande föremål med ø1,0 mm el ler större Ett objekt med ø1,0 mm ska inte kunna tränga igenom höl jet* 5 Skydd mot damm Inträngande av damm hindras inte helt, men damm som tränger igenom får inte förhindra ti l lfredsstäl lande funktion hos apparaten el ler försämra säkerheten. 6 Dammsäker Inget inträngande av damm ti l låtet. 7 - 8 - Andra indikeringssiffran characteristic numeral Grader av skydd mot vatten Kortfattad beskrivning Definition 0 Oskyddad - 1 Skyddad mot vertikala vattendroppar Lodrätt fal lande vattendroppar får inte ha skadl ig effekt. 2 Skydd mot vertikala vattendroppar inom en lutningsvinkel på 15 grader Lodrätt fal lande vattendroppar får inte ge skadl ig effekt då höl jet lutas i valfri vinkel upp ti l l 15 ° på vardera sidan av den vertikala. 3 Skydd mot sprayande vatten Vatten som sprayas i en vinkel upp ti l l 60 ° åt endera sidan av den vertikala får inte ge skadl ig effekt. 4 Skydd mot stänkande vatten Vatten som stänker mot höl jet får inte ge skadl ig effekt oavsett riktning. 5 Skydd mot vattenstrålar Vattenstrålar riktade mot höl jet får inte ha skadl ig effekt oavsett riktning. 6 Skydd mot kraftiga vattenstrålar Kraftiga vattenstrålar som riktas mot höl jet får inte ha skadl ig effekt oavsett riktning. 7 Skydd mot inträngande vatten Inträngning av vatten i mängder som har skadl ig effekt får inte vara möj l igt då höl jet är ti l lfäl l igt nedsänkt i vatten under standardiserade förhål landen gäl lande tryck och tid. 8 Skydd mot effekterna av kontinuerl ig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i mängder som har skadl ig effekt får inte vara möj l igt då höl jet kontinuerl igt nedsänks i vatten under förhål landen som faststäl ls mel lan ti l lverkare och användare, och som är strängare än för IPX7. Main Unit Startup System Inbyggt övervakningssystem för huvudenheten Som en del av förbättringen av vårt system för exportkontroll utrustas de stora CNC-mätmaskinerna (alla CNC-styrda koordinatmätmaskiner, visionmätsystem och formmätmaskiner) nu med ett idrifttagningssystem för huvudenheten (system som upptäcker flyttning) före export. Detta system är utformat för att ta en maskin ur drift vid detektering av den mekaniska chock som orsakas av en förflyttning. Om du tänker flytta en mätmaskin utrustad med detta system ber vi dig kontakta oss i förväg så att våra servicetekniker kan hjälpa dig. Systemet kan även utlösas av en naturlig händelse såsom en kraftig jordbävning. I detta fall kommer våra servicetekniker behandla situationen så snart som möjligt. 10

Metrisk/tum Mitutoyo erbjuder även denna kvalitetsprodukt i en version som är omställbar metrisk/tum.Mer information finns på din lokala Mitutoyo-hemsida. Tum/metrisk Mitutoyo erbjuder även denna kvalitetsprodukt i en version som är omställbar tum/metrisk. Mer information finns på din lokala Mitutoyo-hemsida. Tum Mitutoyo erbjuder även denna kvalitetsprodukt i en version för tum. Mer information finns på din lokala Mitutoyohemsida. a Oberoende bekräftelse av överensstämmelsence IP65, IP66 och IP67:s skyddsnivåer för tillämpliga Mitutoyo-produkter har bekräftats av den tyska ackrediteringsorganisationen TÜV Rheinland. 11

Exempel på systemdesign för hantering av mätdata Ett system för att registrera och analysera resultat från ol ika mätinstrument från Mitutoyo för kval itetssäkring. Registrering av mätresultat Mätdata kan enkelt skrivas ut el ler matas ut ti l l din PC för statistiska beräkningar. calculations. DP-1VR U-WAVE Multiplexer MUX-10F Input Tool-serien Genomförande steg 2 Programvara för inspektion och kvalitetskontroll USB-ITPAK MeasurLink Digimatic mätdon U-WAVE-R U-WAVE-T GO/NG-bedömning, processkapabi l itet och styrdiagram visas i realtid. U-WAVE-R USB U-WAVE-T 1ch USB PS/2 RS-232C RS-232C 4ch USB Input Tool-serien Genomförande steg 1 USB 1ch USB-ITN med integrerad anslutningskabel Visning av tre model ler med ol ika specifikationer för utgångar IT-012U/IT-005D/ IT-007R Kan anslutas ti l l en PC med RS-232C-gränssnitt med 4 kanaler och en sekvenserare USB-ITN-B USB-ITN-C 4 SUB-FSW-kablar + 4 Fotomkopplare Kommersiell USB-hubb Mätdata från skjutmått och mikrometrar importeras till ett Excel-ark. Inget mer skrivande för hand Direkt inmatning av data till PC Trådlös Skapande av inspektionscertifikat Statistisk processtyrning A B C D E F 1 Inställning 1 2 3 4 5 2 Dimension X 10,025 10,033 9,964 10,031 10,046 3 Dimension Y 9,982 10,017 10,008 9,996 10,027 4 Dimension H 29,97 30,02 30,07 29,96 30,04 5 Utseende Appearance OK OK NG All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 12 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

Genomförande steg 3 Skapa ett nätverk för kvalitetskontroll som täcker ett brett område inom fabriken 2 t MeasurLink tt och as till ett Databasserver Kval itetskontrol l Mätrum QM-Data200 Optisk mätutrustning Kval itetskontrol lantens terminal Lagring av databas Generering av inspektionscertifikat Kontor CMM MCOSMOS QVPAK Visionmätmaskin Digimatic mätdon U-WAVE-R U-WAVE-T LAN i fabriken Databasservern central iserar kontrol lresultaten Avdelningen för kval itetskontrol l övervakar resultaten från mätrummet och arbetsplatsen, hanterar statistisk analys av lagrade data samt utfärdar formulär. Produktionsl inje 46 27 04 Samla hanteringen av kvalitetsbedömningar med hjälp av nätverket i fabriken All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 13

Datahantering Programvara för kvalitetsmätdata Sida 15 Digimatic Miniprocessor Sida 22 Signalkablar Sida 23 Trådlös mätdataöverföring och med USB-kabel Sida 26 Digimatic Interface Sida 30 Toleransbox, Timerbox, Displayenhet och Datalogger Sida 35 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 14 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

MeasurLink 9 Produktbroschyr om MeasurLink på begäran En integrerad lösning för hantering av kvalitetsmätdata De flesta av Mitutoyos elektroniska mätdon kan överföra data via anpassade signalkablar eller trådlösa sändare och mottagare i Digimatic-format. Digimatic-formatet kan också omvandlas till RS-232C-format genom något av flera tillgängliga interface. På detta sätt, kan digitala data överföras till en dator för datainsamling och avancerad statistisk analys. Som en klient/server applikation, ger MeasurLink dig den prestanda du behöver genom distribuerade beräkningar. Kombinerat med en fleranvändar relationsdatabas levererar MeasurLink ett säkert och organiserat datalagringssystem för att göra kvalitetsdata tillgängliga för visning och analys av alla medarbetare i produktion, teknik och ledning inom hela ditt företag. Inspektion i produktionen genererar data för analys, korrigerande åtgärder och olika behov av rapportering. Som ryggraden i ditt kvalitetsarbete kommer MeasurLink garanterat att sänka dina produktionskostnader och öka din vinst. MeasurLink kan länka och hantera flera "öar" av inspektion i en gemensam databas med detaljinformation, statistiska uppgifter, mätdonsinformation, process etc. Informationen delas inom hela produktionsenheten. Grupplicensiering MeasurLink finns i flera moduler som erbjuder dig ett brett utbud av lösningar, från datainsamling till ledningsvyer och mätdonsförvaltning. Detaljer om alla moduler kan hittas på de följande sidorna. Du kan också skapa ditt eget paket av moduler genom att välja en av följande grupplicenser: Mätmaskin Databas Andra produktionsställen Kunder Leverantörer Kontrollant Kontrollant Kontrollant Kontrollant Kanaler Kanaler Interface Interface Kvalitetsledning Produktionsledning 1 2 3 1 2 3 Nr. Beskrivning 64AAB614R (R)ML Site License V9, 30 licenser* 64AAB615R (R)ML Workgroup License V9, 15 licenser* 64AAB617R (R)ML Workgroup License V9, 10 licenser* 64AAB618R (R)ML Workgroup License V9, 5 licenser* 64AAB619R (R)ML Academic License V9, 20 licenser* * Real-Time Professional 3D är inte inkluderat All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 15

MeasurLink 9 MeasurLink Real-Time Standard Edition Utvecklat för kunder som vill samla in och analysera mätdata i realtid från handmätdon såsom skjutmått och mikrometrar. Egenskaper: • Variabel- och attributdata • Realtidsgrafik • Kapabilitet • Styrdiagram • Histogram • Statistik • Anpassad informationsvy • Rapportunderlag Tar emot data ifrån: Tangentbord, RS232-C, USB-enheter Nr. Beskrivning 64AAB606R MeasurLink 9 Real-Time Standard 64AAB606R-U MeasurLink 9 Real-Time Standard, uppgradering Specialtillbehör Nr. Beteckning 937179T Fotomkopplare för SPC 63AAA424 USB-Space fotomkopplarinterface MeasurLink Real-Time Professional Edition On-line datainsamling i realtid Samla in data direkt från Mitutoyos utrustningar såsom: • Koordinatmätmaskiner • Formmätinstrument • Visionmätmaskiner Importera data från andra enheter via: • ASCII • QMD (xml-baserad) Egenskaper: • Variabel- och attributdata • Realtidsgrafik • Kapabilitet • Styrdiagram • Histogram • Statistik • Anpassad informationsvy • Rapportunderlag • Datafilter Tar emot data ifrån: Tangentbord, RS232, USB-enheter, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD. Nr. Beskrivning 64AAB607R MeasurLink 9 Real-Time Professional 64AAB607R-U MeasurLink 9 Real-Time Professional, uppgradering Specialtillbehör Nr. Beteckning 937179T Fotomkopplare för SPC 63AAA424 USB-Space fotomkopplarinterface All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 16 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

MeasurLink 9 Specialtillbehör Nr. Beteckning 63AAA424 USB-Space fotomkopplarinterface 937179T Fotomkopplare för SPC MeasurLink Real-Time Professional 3D Edition On-line datainsamling i realtid Utvecklat för kunder som vill samla in data med hjälp av Hoops 3D grafisk vy. Hoops 3D filer kan exporteras från de flesta CAD-system och erbjuda operatören en fullständig översikt av detaljen. Samla in data direkt från Mitutoyos mätdon såsom: • Koordinatmätmaskiner • Formmätinstrument • Visionmätmaskiner Importera data från andra enheter via: • ASCII • QMD (xml-baserad) Egenskaper: • Variabel- och attributdata • Realtidsgrafik • Kapabilitet • Styrdiagram • Histogram • Statistik • Anpassad informationsvy • Rapportunderlag • Datafilter • 3D-vy • Flexibel flaggdesign • Guidat mätförlopp Tar emot data ifrån : Tangentbord, RS232, USB-enheter, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD Nr. Beskrivning 64AAB608R MeasurLink 9 Real-Time Professional 3D 64AAB608R-U MeasurLink 9 Real-Time Professional 3D, uppgradering MeasurLink Collection Scheduler Håll kritiska mätningar på rätt spår med MeasurLink Collection Scheduler. Modulen är utvecklad för företag som tillverkar och mäter med ett tidsbestämt mätschema, och fungerar i kombination med alla Real Time-versioner för att påminna operatören om när nästa mätning ska ske med en färgglad Andon-display och timer. Det perfekta verktyget för att hålla mätningarna i tid för operatörer som kör flera maskiner eller jobb. Timern för Collection Scheduler återställs i realtid så snart mätningar har genomförts. Arbetsledare kan få e-postvarningar när mätningar missar sitt tilldelade schema, eller helt enkelt hålla ett öga på hela schemat på verkstadsgolvet med hjälp av Process Managers nya vy Collection Scheduler. Funktioner • Färgsatt Andon-display Körbrickor blir röda eller gula om scheman förfaller, eller är på väg att göra, för att hjälpa operatörerna att enkelt kunna se när mätningar behöver göras. • Anpassade scheman Ställ in scheman för varje dag eller skift för att passa organisationens behov. • Automatisk växling mellan moduler Välj den körning som ska mätas och starta den automatiskt i realtid. Avbryt körningen och återgå automatiskt till Collection Scheduler för enkel användning. • Anpassningsbar layout Ställ in storleken och layouten på körbrickorna för att göra det enkelt att identifiera när du hanterar flera körningar. Nr. Beskrivning 64AAB675R MeasurLink Collection Scheduler All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 17

MeasurLink 9 MeasurLink Process Analyse Professional Edition Programvara för dataanalys Utvecklad för utförligare behandling av data från Real-Time i nätverksmiljö. • Dela och gruppera data på ett meningsfullt sätt • Bidra med initiativ till kvalitetskontroll! • Analysera din process • Identifiera problemområden • Vidta korrigerande åtgärder • Förbättra dina produkters kvalitet! Egenskaper: • Analysera inspektionsdata • Växla mellan databaser • Navigering i trädstruktur • Rapportering • Gruppera, sök och sortera data • Sammanfoga data • Sambandsdiagram • Elektroniska signaturer Nr. Beskrivning 64AAB609R MeasurLink 9 Process Analyzer Professional 64AAB609R-U MeasurLink 9 Process Analyzer Professional, uppgradering MeasurLink Process Manager Standard Edition Programvara för övervakning i nätverk Realtidsövervakning av data vid insamling. Det perfekta verktyget för kvalitets- och produktionschefer! • Organisera och underhåll ett översiktligt kvalitetsprogram för hela produktionen. • Övervaka hela verkstadens inspektionsaktivitet från en enda PC • Få processinformation utan att behöva lämna kontoret • Visa den pågående produktionen över hela maskinparken • Visa kunder ditt kvalitetsarbete för hela anläggningen • Etablera tröskelvärden för Cpk acceptans • Få omedelbar information om produktionsproblem • Fördjupa dig i detaljer om: • Spårbarhet • Tilldelningsbar orsak • Underkända tester • Serienummer Nr. Beskrivning 64AAB610R MeasurLink 9 Process Manager 64AAB610R-U MeasurLink 9 Process Manager, uppgradering All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 18 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

MeasurLink 9 MeasurLink Gage R&R Mätsystemsanalys Utvecklad i enlighet med standard ISO/TS 16949, låter dig Gage R&R använda metoder för AIAG studier : • Spridning • Medelvärde och spridning • Medelvärde och spridning inkluderande detaljvariation • Variansanalys • Korta metoden för attributa mätdon • Biasstudie • Linjäritetsstudie • Stabilitetsstudie Egenskaper: Verktyg för grafisk analys : • X och R styrdiagram • Samspelsdiagram - Detalj och operatör Nr. Beskrivning 64AAB611R MeasurLink 9 Gage R&R 64AAB611R-U MeasurLink 9 Gage R&R, uppgradering MeasurLink Gage Management Mätdonshantering och kalibreringskontroll MeasurLink Gage Management ger möjlighet att bygga upp en komplett mätdons- och fixturförteckning. Kalibreringen förenklas genom stöd för digitala mätdon, med både variabel- och attributegenskaper. Uppnå optimal kalibreringsintervall - sätt upp individuella kalendrar med: • Servicedatum för mätdonet • Kalibreringsdatum • Gage R&R datum Egenskaper: • Kontaktlistor för leverantörer • Användarförteckning • Skriv ut och arkivera kalibreringscertifikat • Inkrementella svarsmetoder • Anpassade etikettutskrifter för mätdon Nr. Beskrivning 64AAB612R MeasurLink 9 Gage Management 64AAB612R-U MeasurLink 9 Gage Management, uppgradering All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 19

MeasurLink 9 MeasurLink Report Scheduler V9 Report Scheduler Standard Edition är ett verktyg som tillhandahåller automatisk rapportdistribution från en Windows-servicemiljö. Skapa rapporteringsuppgifter som kan köras på ett visst schema. Rapportering uppgiftstyp • Crystal Reports - Välj en Crystal Reports mallfil och databasanslutning för att rapportera. Ange värden för parametrar som definieras i mallen. • MeasurLink Reports – Välj en databasanslutning, MeasurLink-rapportmallen, kör data för att rapportera och välj ett filter som ska tillämpas på data. Destinationer Rapporterna kan skrivas ut, mailas och exporteras i format som PDF. Flera destinationer kan tilldelas en rapporteringsuppgift. Tilldela schema Scheman kan definieras per timme, dag, vecka, månad och årliga intervaller. Definiera ett schema och tilldela det till en rapportuppgift. Visa rapporter Förhandsgranskning av rapporten möjliggör validering av utmatningen innan schemaläggning av rapportuppgiften. Nr. Beskrivning 64AAB613R MeasurLink 9 Report Scheduler 64AAB613R-U MeasurLink 9 Report Scheduler, uppgradering All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 20 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

USB-ITPAK Tekniska data Displayspråk Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska, Turkiska, Tjeckiska, Polska, Ungerska, Svenska, Ryska, Japanska, Koreanska, Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska Funktioner • Skapa Microsoft® Excel® inmatingsprocedurer (arbetsbok, kalylblad, cellområde o s v) • Kompatibel med tvåvägskommunikation (Digimatic S1) • Information om mätdonet (serienummer, artiklenummer etc.) • Inställning och användande av mätdon (förval, ON/OFF, etc.) • Inmatning av mätdata i snabbläget • Inmatning av mätdata i en specificerad sekvens (sekvensläge) • Inmatning av all mätdata i ett svep (batchläge) • Inmatning av mätdata individuellt (individuellt läge) • Automatisk inmatning av mätdata periodivis • Inmatning av datasträng med fotomkopplare • Inmatning av mätdata med fotomkopplare, tangentbord/mus, dataknapp • Inmatning av data i en godtycklig applikation • Mata in loggad data från DP-1VA LOGGER Levereras Licensnyckel, CD med programvara Serie 06AFM • USB-ITPAK är ett inställnings- och datainsamlingsprogram för insamling av data från mätdon med Digimatic/Digimatic2-utgång för överföring till Microsoft® Excel®. • USB Input Tool Direct kabel, U-WAVE trådlöst mätdataöverföringssystem och USB fotomkopplaradapter kan användas för att skicka data till ett Microsoft® Excel® kalkylblad. Nr. Anmärkningar 06AGR543 06AFM386 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 21

Digimatic Miniprocessor DP-1VA Logger Serie 264 Med denna DP-1VA skrivare kan du skriva ut mätdata, statistisk utvärdering o s v. • Digimatic 2 stöd. 8-siffrors utmatning för datautskrift och analys även från högupplösta mätdon, eller med lång slaglängd. • Statistiska utvärderingar och utskrift av data från skjutmått, mikrometrar och andra mätdon som är utrustade med en Digimatic port. • Hög utskriftshastighet, skriver med en enkel knapptryckning och med låg ljudnivå. Det värmekänsliga papperet har utomordentlig hållbarhet och kemisk beständighet för långtidslagring. • Timerfunktion för tidsstyrd mätdatainhämtning • Enkel dataöverföring från skrivare till PC. USB (VCP / HID) utgång för PC (USB IT-PAK v2,1 eller senare, MeasurLink, Excel osv) • Dataloggfunktion. Sparar upp till 1000 mätvärden med tid och datum. Data kan sparas även efter att strömmen stängs av. 264-505D Nr. Vikt Levereras 264-505D 390.0 g Med nätadapter, skrivarpapper (1 rulle), rem Mode 0 Mode 3 Modes 1,2 GO/±NG judgment N : Number of data MAX : Maximum value MIN : Minimum value R : Range X : Average value n : Standard deviation of the sample (N) n-1 : Sample standard deviation (N-1) -NG : Number of data smaller than lower limit value +NG : Number of data larger than upper limit value P : Fraction defective Cp : Process capability index Cpk : Process capability index (process target centered) N : Number of data MAX : Maximum value MIN : Minimum value n : Number of subgroup (Max.10) X : Average value of subgroup R : Range of subgroup X : Mean value X-UCL : Upper control limit R : Mean (R control) R-UCL : Upper control limit (R control) R-LCL : Lower control limit (R control) Tekniska data Dataingång Digimatic, Digimatic 2, RS-232C ingång (endast från KA-räknare) Skrivartyp Termoskrivare Utskriftshastighet 6,5 mm/sek (med inkopplad nätadapter) Antal utskriftsrader 7 000 rader/rulle (med större tecken) 10 000 rader/rulle (med normal storlek) Skrivarpapper Bredd: 58 mm, längd: 48 m Bearbetningskapacitet Läge 0: 100 000 mätvärden Läge 1/2: 9 999 mätvärden Läge 3: Stickprov 10x undergrupper 9 999 = totala antalet mätvärden 99 990 Loggning av mätdata (för lagring) Max. 1 000 mätvärden Datautgång USB, RS-232C på TTL-nivå, toleransutvärdering (-NG, GO, +NG) Strömförsörjning Nätadapter 6V, batteri: LR6 x 4 (alkaline) eller AA x 4 Ni-MH (laddbara, batterierna kan inte laddas i skrivaren) Batterilivslängd Ca. 10 000 rader (med 1600 mA Ni-MH och 1 utskrift/5 s) Timerfunktion 0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 min; 60 min (0,25 s är endast för statistikfunktion) Standardtillbehör Nr. Beteckning 06AGZ369D AC-Adapter, DC 6V 2A, CEE version Germany (Europe) 09EAA069D Skrivarpapper, DP-1VR, 1 rulle Specialtillbehör Nr. Beteckning 06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1, Programvara med dongel 06AGR543 USB-ITPAK Vers. 3.0, USB Dongel + Manual (programvaran laddas ner online) 09EAA084 RS-232C kabel DP-1VR till PC, 1m, 9-polig 06AFZ050 USB kabel 1m 965516 Kabel för toleransutvärdering, för extern enhet 09EAA094 RS-232C kabel, DP-1 VR till KA-räknare, 1m, 25-polig 937179T Fotomkopplare för SPC 09EAA082-5 Skrivarpapper, DP-1VR, 5 rullar 011037 Batteri, LR6, 1,5V, 4 st. 09EAA084 och 965516 kan inte användas samtidigt. All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 22 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

USB Input Tool Direct (Digimatic-USB kabel) Tekniska data Kabellängd 2 m Datautgång USB och VCP (med tillvalet USB-ITPAK) Operativsystem Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®/7 (32bit,64bit), Windows® 8, 8 .1, 10 (32bit, 64bit) Max antal anslutna mätdon Microsoft® Windows® 2000, XP: 100 kablar, Windows® Vista®, 7, 8, 8. 1, 10: 20 kablar Specialtillbehör Nr. Beteckning 06AGR543 USB-ITPAK Vers. 3.0, USB Dongel + Manual (programvaran laddas ner online) 06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1, Programvara med dongel 06ADV384 USB-kabel, fotomkopplare 937179T Fotomkopplare för SPC 06AFM380C 937179T och 06ADV384 Standard USB-hubb 06AFM380A 06AFM380B 06AFM380C 06AFM380D 06AFM380E 06AFM380F 06AGQ001F 06AFM380G För mer information om kabelanslutningar, se sid 10 Scanna QR-koden med din mobila enhet och titta på våra produktvideor på YouTube Serie 06AFM USB Input Tool Direct möjliggör direkt anslutning av Digimatic mätdon till ett USB-gränssnitt utan krav på extra drivrutin. Mätdata omvandlas till en tangentbordsinmatning (HID) för överföring till alla program som hanterar sådana, t ex Microsoft® Excel®. För närmare information om USB-ITPAK, välj denna produkt i listan med tillbehör nedan. Med programvaran USB-ITPAK (tillval) ges ännu fler funktioner: • Fast COM-port i Microsoft® Windows® (VCP) • Skapa arbetsblad och flerkanalsinmatning av mätdata i Microsoft® Excel® • Tidsstyrd inhämtning av mätdata • Upp till 20 kablar kan kopplas till en standard USB-hubb Nr. Modell Anmärkningar 06AFM380A A IP USB Input Tool Direct kabel, rak med dataknapp (2m) för IP67-skjutmått 06AFM380B B IP USB Input Tool Direct kabel, vinklad bakåt med dataknapp (2m) för IP65-mikrometrar 06AFM380C C USB Input Tool Direct kabel, rak med dataknapp (2m), för standard ABSOLUTE skjutmått 06AFM380D D USB Input Tool Direct kabel, flat modell (2m), för mätur ID-F/ID-H 06AFM380E E USB Input Tool Direct kabel, rund (2m), för skänkelmätur Serie 209 06AFM380F F USB Input Tool Direct-kabel rak (2m) för t ex ID-C/ID-S mätur 06AFM380G G IP-klassad USB Input Tool Direct kabel ID-N/ID-B (2m) 06AGQ001F SF Câble d'entrée directe USB pour comparateur ID-F et IDC avec interface bidirectionnelle Digimatic S1 Fördelar med de nya Digimatic USB-anslutningarna Applikation Situation Programvara USB-ITPAK Dataformat Anmärkningar Valfri programvara som kan ta emot en tangentbordsinmatning Endast en USB Input Tool signalkabel krävs. Ingen programvara krävs. Mätvärdet som tangentbordsformat (HID = Human Interface Device) Fotomkopplare kan inte anslutas. Programvara för statistisk utvärdering såsom Mitutoyo MeasurLink Både USB signalkabel och programvaran USB ITPAK krävs. Genererar en unik, tillfällig virtuell COMport (VCP) för varje mätdon (kabel). Är därefter inaktiverad. MUX-10 specifikation (t. ex. 01A 138626) med fast COM-tilldelning som kanalidentifikation. Valfri programvara, som kan ta emot en tangentbordsinmatning t. ex. Word, txt-format - Anslutna mätdon och fotomkopplare är valda och tilldelade. - Bestämmer avslutande tecken. - Lagrar flödet som ett detaljprogram. Överför mätvärdet som textformat (VCP = Virtuell COM-Port) Microsoft® Excel® - Anslutna mätdon och fotomkopplare är valda och tilldelade. - Anpassar Microsoft® Excel®-tabellen, vilket innebär att överförda mätvärden skrivs in i fördefinierade celler. All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 23

Digimatic Signalkablar Dessa kablar används för att ansluta mätdon med Digimatic-utgång till PC, direkt via USB eller ett DMX-interface. En trådlös anslutning med U-WAVE-T sändare möjliggörs med en anpassad anslutningskabel. Vårt urval av Digimatic datakablar (siffran hänvisar till nedanstående schema): •USB Input Tool Direct kabel (1) •Digimatic kabel och Interface eller Dataprocessor DP-1 (2) •U-WAVE-T Trådlöst system (3) Du hittar passande kablar till ditt specifika Digimatic mätdon i sektionen “Specialtillbehör” på katalogsidan. (1) USB Input Tool Direct kabel 2 m (2) Standard Digimatic kabel 1 m eller 2 m (3) U-WAVE anslutningskabel (standard) (3) U-WAVE anslutningskabel med anslutning för fotomkopplare (FSW) All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 24 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

Digimatic Förlängningskablar Specialtillbehör Nr. Beteckning 936937 Digimatic kabel, 10-polig flat, 1m 965014 Digimatic kabel, 10-polig flat, 2m Serie 63 • Förlängningskabel för anslutning av mätdon till interface. Upp till 14 m total längd. 63AAA036 63AAA034 5 m 63AAA035 8 m 63AAA036 10 m DIGIMATIC Signalkabel till mätdonet 1 m eller 2 m DIGIMATIC Signalkabel Nr. 936937 1 m Nr. 965014 2 m DIGIMATIC mätdon med datautgång DIGIMATIC överföringsenhet eller DIGIMATIC miniprocessor Digimatic Förlängningskabel Nr. Längd [m] 63AAA034 5 63AAA035 8 63AAA036 10 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 25

Trådlöst system för mätdataöverföring: U-WAVE U-WAVE och U-WAVE fit - Trådlöst dataöverföringssystem • Kommunikationsavstånd: Ca 20 m (inom synligt område). • Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz trådlöst system för pålitlig och säker dataöverföring. • Enkel dataexport till Microsoft® Excel® eller andra professionella SPC-program som Mitutoyo MeasurLink. • Sändaren bekräftar dataöverföring med ett ljud eller en röd/grön LED-signal. • En IP67-klassad sändare finns tillgänglig. • Låg strömförbrukning: Ett batteri räcker till 400 000 dataöverföringar. • Med programvaran U-WAVE Event (tillval) ges möjligheten till databegäran från PC. Detta är speciellt praktiskt om systemet är installerat på svåråtkomliga platser, t ex i en produktionslina. PC med U-WAVE-R (mottagare) För skjutmått U-WAVE-TC (sändare) med anslutningsenhet För mikrometer U-WAVE-TM (sändare) med anslutningsenhet För diverse mätdon U-WAVE-T (sändare) med anslutningskabel Tekniska data Protokoll för trådlös kommunikation Proprietär (2,4 GHz genom originalspecifikation baserad på IEEE 802.15.4) Modulationmetod DS-SS (Direct-Sequence Spread Spectrum) Räckvidd Ca. 20 m (inom synligt område) Överföringshastighet kbps 250 Överföringsfrekvens 2,4 GHz bandet (2,405-2,475 GHz, 15 kanaler (i steg om 5 MHz) Kommunkation med mätdon Digimatic (6 tecken), Digimatic 2 (8 tecken) automatisk identifiering Operativsystem Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit) Standardtillbehör Nr. Beteckning 05SAA217D Lithiumbatteri CR-2032, 1 st Specialtillbehör Nr. Beteckning 06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1, Programvara med dongel 06AGR543 USB-ITPAK Vers. 3.0, USB Dongel + Manual (programvaran laddas ner online) 02AZF300 Anslutningsenhet, U-WAVE fit, standardtyp 02AZF310 Anslutningsenhet, U-WAVE fit, vattentät typ 02AZF700 Connection Unit Indicator, 12,7mm/0,5” Type, U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth 02AZD790A U-WAVE-T anslutningskabel A, med dataknapp, IP, för skjutmått 02AZD790B U-WAVE-T anslutningskabel B, med dataknapp, IP, för mikrometer 02AZD790C U-WAVE-T anslutningskabel C, rak, med dataknapp 02AZD790D U-WAVE-T anslutningskabel D, Flat 10polig 02AZD790E U-WAVE-T anslutningskabel E, 6-polig rund 02AZD790F U-WAVE-T anslutningskabel F, flat rak typ 02AZD790G U-WAVE-T anslutningskabel G, flat rak IP-typ 02AZG011 U-WAVE-T Connection Cable SF, för Digimatic S1 Interface 63BAA057 U-WAVE T adapter för extern strömförsörjning 02AZF670 Monteringsplatta för U-WAVE Sändare, för Digimatic mätur ID-C och ID-S 02AZF675 Monteringsplatta för U-WAVE fit Sändare, för Digimatic mätur ID-N 02AZE200 U-WAVE monteringsplatta för sändare, universell 02AZE990 U-WAVE monteringsplatta för sändare, för QM-Height 12AAY486 Monteringsplatta för U-WAVE-T Sändare, för LH-600F/FG All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 26 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

Trådlöst system för mätdataöverföring: U-WAVE 264-620 + 02AZF310 U-WAVE-TC + anslutningsenhet 264-622 + 02AZF310 U-WAVE-TM + anslutningsenhet 02AZD730G + 02AZD790A U-WAVE-T (sändare) + anslutningskabel 02AZF670 + U-WAVE-TM 02AZE200 + U-WAVE-T U-WAVE-T (Sändare) Nr. Mätdon Anmärkningar Mottagningsindikering Datautgång Typ 264-620 100, 150, 200, 300 mm IP67 skjutmått/standardskjutmått IP-67 LED (grön, röd, orange) 2,5 mW (4 dBm) eller lägre U-WAVE-TC 264-621 100, 150, 200, 300 mm IP67 skjutmått/standardskjutmått Standard Summer och LED (grön, röd, orange) 2,5 mW (4 dBm) eller lägre U-WAVE-TC 264-622 COOLANT PROOF (IP65) mikrometer IP67 LED (grön, röd, orange) 2,5 mW (4 dBm) eller lägre U-WAVE-TM (U-WAVE fit) 264-623 COOLANT PROOF (IP65) mikrometer Standard Summer och LED (grön, röd, orange) 2,5 mW (4 dBm) eller lägre U-WAVE-TM (U-WAVE fit) 02AZD880G Mätur, 3-punktsmikrometer, kolfiberskjutmått, höjdritsmått, m fl Standard Summer och LED (grön, röd, orange) 2,5 mW (4 dBm) eller lägre U-WAVE-T för diverse mätdon 02AZD730G Mätur, 3-punktsmikrometer, kolfiberskjutmått, höjdritsmått, m fl IP67 LED (grön, röd, orange) 2,5 mW (4 dBm) eller lägre U-WAVE-T för diverse mätdon U-WAVE-R (Mottagare) för alla Mitutoyos sändare Nr. Anmärkningar Antal U-WAVE-R enheter som kan anslutas till PC Antal U-WAVE-T enheter som kan anslutas Datautgång Typ 02AZD810D U-WAVE-R + programvara Upp till 16 Upp till 100 1 mW (0 dBm) eller lägre U-WAVE-R 02AZD810D U-WAVE-R (mottagare) Sändare och anslutningsenhet för skjutmått (U-WAVE-TC + 02AZF300) Sändare och anslutningsenhet för mikrometer (U-WAVE-TM + 02AZF310) Sändare och anslutningskablar (se nästa sida) t. ex. för digitala mätur All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade tekniska specifikationer, ör endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista. 27

RkJQdWJsaXNoZXIy