Magnetstativ

7010sn_7011sn_d3.eps
  • V-Blockbasismodell.
7012-10_z.eps
Mit Prismenauflage und flexibler Säule
7014_z.eps
Mini-Messstativ mit Permanentmagnet